Hinnasto

1. Laskutuksen yleiset ehdot

Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä. Viivästyneistä maksuista peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Laskutus ja perintä hoidetaan Loviisan Satama Oy:n voimassa olevan laskutusohjeen mukaisesti. 

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista.  Kotimaanliikenteessä alusmaksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla korotettuna.

2. Alusmaksut

2.1. Alusmaksujen yleiset perusteet

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Loviisan satama-alueelle, veloitetaan alusmaksu tämän kohdan hinnoittelun mukaisesti.

1. Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

4. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella, ellei toisin sovita.

5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

6. Aluksista jotka pitävät Loviisan satamaa tukikohtanaan, (hinaajat yms) veloitetaan alusmaksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti.

7. Alusten jätehuollosta veloitetaan erillisen hinnoittelun mukainen jätehuoltomaksu.

2.2 Lastialusten ja matkustaja-alusten alusmaksut

Lastialukset

Alusmaksu on 0,53 €/ NT.

Vähin maksu on kuitenkin 150,00 €
 

Matkustaja-alukset

Matkustaja-aluksista, jotka yleisesti tiedotetun aikataulun mukaan ja pääasiassa matkustajia kuljettaen vähintään kolmen kuukauden aikana ylläpitävät säännöllistä liikennettä, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus.

Vähin maksu on kuitenkin 90,00 €.

2.3. Hinaajat sekä hinaaja-proomuyhdistelmät

Satama-alueella satunnaisesti käyvän hinaajan alusmaksu: 100,00 €

Kun hinaaja-proomu-yhdistelmä lastista peritään tavaramaksua, suoritetaan hinaajasta ja hinattavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntöyhdistelmästä alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan. 

Kotimaanliikenteessä alusmaksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla korotettuna.

2.4. Muut aluskäynnit

Alukselta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella työtehtäviä, huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40% kohdan 2.1. mukaisesta alusmaksusta.

2.5. Riisutut alukset

Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten mahdollisesta satamaan kiinnittymisestä ja alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja satamanpitäjän kesken.

 

3. Jätehuoltomaksu

Jätteenkäsittelymaksun veloitusperuste on aluksen nettovetoisuus (NT).

Alusten jäteveloitus muodostuu seuraavasti:

     - kiinteät jätteet 0,08 € / NT.

Vähin maksu on 40,00 €/alus ja korkein maksu 124,00 €/alus.

     - konehuoneperäiset jätteet 0,13 € / NT.

Vähin maksu 210,00 €/alus. Ei ylärajaa.

Loviisan sataman alusjäteohje kuvaa puitteet, joissa jätteiden jättämisen on tapahduttava. Jätemaksua ei peritä aluksilta,
joilla on jätehuoltosopimus pätevän jätehuoltoyrityksen kanssa ja vapautus jätteiden jättöpakosta Liikenteen turvallisuusvirastolta (TraFi).

Alusjäteasetuksen 26 d §:n mukaan Loviisan satamaan saapuvan aluksen on annettava aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.

 

4. Satamapalvelumaksut

4.1. Laivojen kiinnitys- ja irrotusmaksu

Aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta Loviisan satama-alueella veloitetaan seuraava maksu aluksen koon mukaan.
Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.
 

0 - 500   nt 110,00 €
501 - 2000   nt 149,00 €
2001 - 4000   nt 220,00 €
4001 - 6000   nt 281,00 €
6001 - 8000   nt 336,00 €
yli 8000   nt 385,00 €
 

Veloitusperusteena käytetään aluksen satamassa käyttämää suurinta nettovetoisuutta.

Tilaukseen sisältyy saapuvan aluksen osalta 2 (kaksi) tuntia, lähtevän aluksen osalta 1 (yksi) tunti työskentelyaikaa
ja mahdollinen ylitysaika tai peruutus veloitetaan 100,00 €/h.

Maksua ei peritä sellaiselta alukselta, joka on vapautettu satamamaksusta.

4.2. Laivojen siirrot

Siirroista veloitetaan 100,00 € kertamaksu, mikäli siirto tapahtuu haalauksena, mutta siirrosta toiseen laituriin sekä
kiinnitys- että irrotusmaksu.

4.3. Vedenmyyntimaksu

Aluksille toimitettavasta vedestä peritään 4,00 € / m³.

Huomautukset:

- veden toimitus arkisin klo 07.00 – 15.00.
- vähimmäisveloitus 10 m³:ltä.
- veloitukset normaalityöajan ulkopuolella edellisen lisäksi 50,00 €/h.
- mahdollisista autonkuljetuksista veloitetaan erikseen.

4.4. Sähkömaksut

Kytkentä ja mittausmaksu 30 €
Sähkön myyntihinta satamassa 0,60 €/kWh
Minimiveloitus (sis. kytkentä- ja sähkömaksut) 50 €
 

5. Tavaramaksut

5.1. Tavaramaksujen yleiset perusteet

Tavaramaksu on suoritettava tämän kohdan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Loviisan sataman kautta ulkomailta
tuodusta tai ulkomaille viedystä tavarasta. Maksu on suoritettava myös kotimaanliikenteessä Loviisan sataman kautta
vesitse tuodusta tai viedystä tavarasta.

Jollei erikseen ole toisin sovittu, on tavaramaksun velvollinen suorittamaan se, joka on ilmoittanut tavaran tulliselvitystä varten,
tavaran kotimainen haltija tai aluksen asiamies. Se, joka on velvollinen suorittamaan tavaramaksun, on myös velvollinen
antamaan Loviisan satamalle tarvittavat veloitustiedot.

Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin määrätty.

Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
a.    takavarikoitu tavara,
b.    matkustajien matkatavarat,
c.    saaristoliikenteen aluksissa kuljetettavat kotitaloustavarat samoin kuin tuotteet jotka tuodaan kaupunkiin torille tai satamaan myytäväksi
d.    kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetusten apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita

Erityisen painavasta syystä voi Loviisan satama myöntää helpotusta tavaramaksun maksamisessa tai vapauttaa siitä kokonaan.
Tavarasta, joka pannaan vapaavarastoon tai yleiseen tai yksityiseen tullivarastoon, kannetaan tavaramaksu tavaraa varastosta otettaessa.

Tavaramaksu on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.

Viivästyskorko on korkolain salliman enimmäisviivästyskoron suuruinen. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan
Loviisan Satama Oy:n voimassa olevan laskutus- ja perintäohjeen mukainen perimismaksu kultakin perintäkerralta.

5.2. Tavaramaksut

Tuote

Yksiköt
 

 

Viljatuotteet, rehu

0,98

€/t                                                               

Irtotavara säkeissä ja bigbageissä

0,98

€/t

Suola, kivihiili, sementti irtotavarana

0,67

€/t

Muu pakkaamaton irtotavara

0,98

€/t

Sahatavara, raakapuu

0,45

€/m3

Puuhake, pelletit

0,57

€/t

Viilu, vaneri, lastulevy etc.

1,10

€/t

Sora, kivimurske, hiekka

0,57

€/t

Nestemäiset polttoaineet

1,15

€/t

Metalli, metallituotteet

0,90

€/t

Paperi, kartonki

1,10

€/t

Selluloosa

1,20

€/t

Projektilastit

3,00

€/t

Yleistariffi - tavarat, joita ei ole erikseen mainittu

2,05

€/t

Kontit ja irtoperävaunut

41,50

€/kpl

 

Satamamaksua tavarasta aina kuitenkin vähintään 20,00 €.

Mikäli kysymyksessä on ALV:hen liittyviä suorituksia tai palveluita lisätään edellä mainittuihin hintoihin 24%.

 

6. Muut maksut

6.1. Veneiden käsittely satamassa

Veneiden käsittelystä kauppamerenkulkua hoitavalla satama-alueella peritään seuraava, veneen painon
mukaan määräytyvä, maksu:

0 - 5000 kg

  70,00 €/kpl

5 - 20 t

140,00 €/kpl                                                                       

Yli 20 t

210,00 €/kpl

 

6.2. Sataman raiteiston käyttömaksu

Sataman raiteiston käytöstä veloitetaan 50% ko. tavaralajin tavaramaksusta jos tavaramaksua ei muuten veloiteta.

 

6.3. Siivousmaksu

Ahtaustoimintaa harjoittava yritys on velvollinen siivoamaan kaiken käsittelemästään toiminnasta aiheutuneen likaantumisen ja hävittämään syntyneen jätteen.  Siivous on suoritettava viivyttelemättä ja välittömästi lastityön päätyttyä muu liikenne ja laituriolosuhteet huomioiden.

Mikäli Loviisan satama huomautusten jälkeen tai erillisestä sopimuksesta suorittaa siivouksen, on sillä oikeus edelleen laskuttaa aiheutuneet todelliset kustannukset lastia operoineelta yritykseltä.