Hinnasto 2020

1. Yleiset perusteet

 
Loviisan Satama Oy:n alueella on noudatettava Loviisan Satama Oy:n satamajärjestystä.

Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle tulevan ja lähtevän tavaran sekä satama-alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän aluksen omistaja, haltija, edustaja tai muu satamamaksuista vastuullinen taho ja muutoin Loviisan Satama Oy:n palveluita käyttävä sitoutuu noudattamaan hinnastoa.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. Kotimaanliikenteestä suoritettavat maksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla korotettuna.

Mikäli arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus tulee muuttuvan tulkinnan johdosta takautuvaksi, edellytämme Loviisan Satama Oy:n palveluiden käyttäjän toimivan arvonlisäverolain 178 §:n mukaan.      

Laskun maksuaika 30 päivää.

Viivästyskorko lasketaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Perimispalkkio 5,00 €.
 

2. Tavaramaksut

2.1. Tavaramaksujen yleiset perusteet

1.Tavaramaksu veloitetaan Loviisan sataman kautta vesitse kuljetettavasta tavarasta tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti.

2. Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Maksuvelvollisen on annettava Loviisan Satama Oy:lle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

3.Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin määrätty.

4.Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

 • matkatavarat
 • kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita

5. Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa kappaletavaraa ei laskutuk­sessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin tai suuryksikkö sisältää usean hintaluokan tavaraa.

6. Tavaramaksujen mahdolliset hyvitykset on pyydettävä Loviisan Satama Oy:ltä viimeistään 3 kk:n kuluttua kalenterivuoden päättymisestä.

7. Satamanraiteiston tai tieinfrastruktuurin kautta kulkevasta tavarasta veloitetaan 50 % ko. tavaralajin tavaramaksusta, jos tavaramaksua ei muuten veloiteta.

2.2. Maksutaulukko

Yleismaksu - tavarat, joita ei ole erikseen mainittu     2,10    €/t
Muu kuiva irtotavara, pakkaamaton sekä pakattu  1.04 €/t
Puutavara    0,48 €/m3
Sementti, suola    0,73  €/t
Kivihiili    0,75 €/t
Puuhake, pelletit     0,63 €/t
Sora, kivimurske, hiekka   0,59 €/t
Sellu    1,21 €/t
Kuitulevy, paperi, kartonki  1,15 €/t
Metalli, metallituotteet  0,95 €/t
Projektilastit  3,06 €/t/m3
Kontit ja irtoperävaunut 41,50 €/kpl

 

Vähin maksu 20 €.

Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa tavaraa ei laskutuksessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin tai suuryksikkö sisältää usean hintaluokan tavaraa.
 

3. Alusmaksut

3.1. Yleiset perusteet

Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle saapuvalta alukselta veloitetaan alusmaksua tämän hin­naston mukaisesti.

 1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.

 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

 3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

 4. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella.

 5. Alusilmoitus on annettava Loviisan Satama Oy:lle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin sovita.

 6. Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

 7. Aluksista jotka pitävät Loviisan satamaa tukikohtanaan, (hinaajat yms) veloitetaan alusmaksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti.

 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen alusjätemaksujen mukaisesti.

3.2. Rahtialusten ja matkustaja-alusten alusmaksut

Rahtia kuljettavat alukset
Tämän maksuluokan aluksista veloitetaan nettovetoisuuden mukaan alusmaksu 0,56 €/NT.
Vähin maksu on kuitenkin 165,00 €

Matkustaja-alukset
Tämän maksuluokan aluksesta, joka ylläpitää säännöllistä linjaliikennettä julkistetun aikataulun mukaisesti yhtäjaksoisesti vähintään kolmen kuukauden ajan, myönnetään alusmaksuun 40 %:n alennus
Vähin maksu on kuitenkin 90,00 €.

3.3. Hinaajat sekä hinaaja-proomuyhdistelmät

Satama-alueella satunnaisesti käyvän hinaajan alusmaksu: 165,00 €
Hinaaja/proomu -yhdistelmästä veloitetaan yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

3.4. Huoltokäynnit

Alukselta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella työtehtäviä, huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40% kohdan 3.2. mukaisesta alusmaksusta.

3.5. Riisutut alukset

Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten mahdollisesta satamaan kiinnittymisestä ja alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja satamanpitäjän kesken.

3.6. Huviveneet

Veneiden käsittelystä peritään seuraava, veneen painon mukaan määräytyvä, maksu:

0 - 5000 kg  

  70,00 €/kpl

5 - 20 t

140,00 €/kpl

Yli 20 t

210,00 €/kpl

3.7. Ei kaupalliset alukset

Ei kaupallisesta aluksesta (esim. valtion aluksesta), joka käy satunnaisesti satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti. €/vrk:

15 - 35 m   48,00
36 - 70 m   88,00
71 - 100 m 104,00
yli 100 m 156,00

 

Aluksen käyttämät palvelut veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

4. Alusjätemaksut

Alusten jäteveloitus muodostuu seuraavasti:
 

 • Kiinteät jätteet 0,08 € / NT.

Vähin maksu on 42,00 €/alus ja korkein maksu 126,00 €/alus.

 • Konehuoneperäiset jätteet 0,16 € / NT.

Vähin maksu 220,00 €/alus ja korkein maksu 1520,00 €/alus.

Pumppaus alukselta 45,00€ / 30 minuuttia.

 • Käymäläjätevedet 0,02 € / NT.   Voimassa 10.3.2020 alkaen.

           Vähin maksu 20,00 €/alus ja korkein maksu 100,00 €/alus. 

           Ylimääräinen pumppaus alukselta 45,00 € / 30 minuuttia.
 

Loviisan sataman alusjäteohje kuvaa puitteet, joissa jätteiden jättämisen on tapahduttava.

Aluksen, joka käyttää Loviisan sataman jätteiden vastaanottopalvelua, on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista. Ilmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja -määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama.

Alusjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Loviisan Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.

Muu jäte
Aluksen satamaan jättämän muun jätteen (esim. rikkipesurissa syntyvä jäte) vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella.

Odotusaika
Alusjätemaksu sisältää kuljetuksen osalta pumppausta 2 (kaksi) tuntia. Ylimenevältä ajalta peritään lisämaksua.
 

5. Alusten kiinnitys ja irrotus

Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku:

0 – 500     127,00 €    
501 – 2000   160,00 €   
2001 – 4000   235,00 €   
4001 – 6000  300,00 € 
6001 – 8000    360,00 €  
8001 –    420,00 €   

 

Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

Tilaukseen sisältyy saapuvan aluksen osalta 2 (kaksi) tuntia, lähtevän aluksen osalta 1 (yksi) tunti
työskentelyaikaa ja mahdollinen ylitysaika tai peruutus veloitetaan 100,00 €/h.
 

5.1. Laivojen siirrot

Siirroista veloitetaan 100,00 € kertamaksu, mikäli siirto tapahtuu haalauksena.
Siirrosta toiseen laituriin veloitetaan sekä kiinnitys- että irrotusmaksu.
 

6. Vedenmyyntimaksu

Aluksille toimitettavasta vedestä peritään 4,30 € / m³.

Huomautukset:
- veden toimitus arkisin klo 07:00 – 15:00.
- vähimmäisveloitus 10 m³:ltä.
- veloitukset normaalityöajan ulkopuolella edellisen lisäksi 50,00 €/h.
- mahdollisista autonkuljetuksista veloitetaan erikseen.
 

7. Sähkön myynti

Kytkentä ja mittausmaksu    50,00 €
Sähkön myyntihinta satamassa    0,60 €/kWh
Minimiveloitus (sis. kytkentä- ja sähkömaksut)  100,00 €

 

8. Tuntityö

Erillisistä työsuorituksista veloitetaan kustakin työhön osallistuvasta henkilöstä  55,00€/h.

 

9. Siivousmaksu

Ahtaustoimintaa harjoittava yritys on velvollinen siivoamaan kaiken käsittelemästään toiminnasta aiheutuneen likaantumisen ja hävittämään syntyneen jätteen.  Siivous on suoritettava viivyttelemättä ja välittömästi lastityön päätyttyä muu liikenne ja laituriolosuhteet huomioiden.

Mikäli Loviisan satama huomautusten jälkeen tai erillisestä sopimuksesta suorittaa siivouksen, on sillä oikeus edelleen laskuttaa aiheutuneet todelliset kustannukset lastia operoineelta yritykseltä.