Satamajärjestys

I LUKU Yleiset säännökset
II LUKU Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset
III LUKU Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan
IV LUKU Sataman turvallisuus
V LUKU Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi
VI LUKU Ympäristömääräyksiä
VII LUKU Tulipalon ehkäiseminen
VIII LUKU Ajoneuvo- ja rautatieliikenne
IX LUKU Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa
X LUKU Erinäiset määräykset

Loviisan Satama Oy:n satamajärjestys
Hallituksen 6.10.2014 hyväksymä

I LUKU

Yleiset säännökset


1 § Loviisan sataman satama-alueella on lakien ja asetusten sekä näiden nojalla annettujen säännösten lisäksi noudatettava tämän satamajärjestyksen määräyksiä.

2 § Tässä satamajärjestyksessä tarkoitettuun satama-alueeseen kuuluu vesialueen osalta kauppamerenkulun välittömässä vaikutusalueessa oleva osa Loviisanlahtea. Vesialueen raja on etelässä merikarttaan merkityn mukaisesti Valkoon johtavan meriväylän pohjoisimman vasemmanpuoleisen lateraaliviitan kohdalla. Maa-alueen osalta satamajärjestys on voimassa toiminnallisen satama-alueen lisäksi satama-alueeksi kaavoitetulla laajennusvarausalueella sataman länsipuolella. Satama-alueen rajat on merkitty tämän satamajärjestyksen liitteenä olevaan karttaan.

3 § Sataman hallintoa hoitaa Loviisan Satama Oy. Tämän satamajärjestyksen noudattamista valvovien satamaviranomaisten tehtävät määritetään Loviisan kaupungin johtosäännössä. Satamaviranomainen on Loviisan Satama Oy:n toimitusjohtaja.

II LUKU

Satamaviranomaiselle tehtävät ilmoitukset


4 § Satamaan saapuvan aluksen liikenteenharjoittajan, asiamiehen tai päällikön on annettava Loviisan satamalle ennakkoilmoitus aluksesta vähintään 24 tuntia ennen satamaan tuloa; tai viimeistään silloin, kun alus lähtee edellisestä satamasta, jos matkan kesto on alle 24 tuntia; tai jos seuraavaa satamaa ei tiedetä tai se on muuttunut matkan aikana, heti kun tieto on saatavilla. Ilmoituksen tulee sisältää satamaviranomaisen edellyttämät tiedot ja aluksen noudattama turvataso. Ennakkoilmoitusta ei tarvitse tehdä aikataulunmukaista liikennettä harjoittavasta aluksesta, ellei Loviisan satama sitä erikseen vaadi.

5 § Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitus on annettava Loviisan satamalle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin ole sovittu. Ilmoitukseen on sisällytettävä Liikenteen turvallisuus-viraston (TraFi), satamaviranomaisen ja Tullilaitoksen edellyttämät tiedot puretuista ja lastatuista tavaroista, sekä saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määristä. Samoin aluksen päällikön tai asiamiehen on annettava kaikki muut tiedot, jotka ovat tarpeen Loviisan sataman kantamien maksujen veloittamiseksi ja sataman sekä alusliikenteen turvallisuuden edistämiseksi. Ilmoituksiin on sisällytettävä myös ISPS-säännöstön mukainen turvatasoilmoitus, sekä annettava muut ISPS-säännöstön edellyttämät tiedot.

6 § Matkustaja-alusten aikatauluista ja niiden muutoksista on ilmoitettava hyvissä ajoin. Liikenne voidaan aloittaa vasta, kun Loviisan satama on hyväksynyt aikataulun.

7 § Satamassa ja sieltä käsin toimivasta hinaajasta, vesibussista, kalastustroolarista tai muusta vastaavasta kaupalliseen toimintaan käytettävästä aluksesta on ilmoitettava Loviisan satamalle ennen liikenteen aloittamista.

8 § Ilmoitusta ei tarvitse tehdä Suomen valtion omistamasta aluksesta, paitsi milloin sitä käytetään kauppamerenkulkuun. Sama on voimassa myös vapaa-ajan viettoon käytettävän veneen osalta. Tällaisesta veneestä ei tarvitse tehdä myöskään ennakkoilmoitusta.

9 § Vaarallisiksi luokitelluista aineista on tehtävä Loviisan satamalle ennakkoilmoitus 24 tuntia ennen tavaraerän tuomista satama-alueelle, ellei toisin ole sovittu. Vaarallisiksi luokitelluilla aineilla tarkoitetaan kansainvälisen vaarallisten aineiden merikuljetusmääräysten (IMDG-koodin), vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) ja vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID) mukaisia aineita.
Erityisen vaarallisia aineita tai suuria määriä vaarallisia aineita kuljetettaessa on lisäksi etukäteen varmistettava, että tavaraerän voi tuoda satama-alueelle (ennakkokysely).

10 § Ilmoitukset on tehtävä PortNet-tietojärjestelmää hyväksi käyttäen.

11 § Jos alus saapuu yleisvaarallisen tartuntataudin saastuttamalta paikkakunnalta tai jos aluksessa joku on matkan aikana sairastunut yleisvaralliseen, tarttuvaksi epäiltyyn tai tuntemattomaan tautiin, on siitä ilmoitettava hyvissä ajoin Loviisan satamalle ja odotettava tämän ohjeita ennen satamaan saapumista. Mikäli aluksessa on matkan aikana eläin kuollut tai sairastunut vakavasti, on siitä ilmoitettava satamalle. Tällöin eläimet saa tuoda aluksesta vain kaupungineläinlääkärin tai muun eläintautiviranomaisen luvalla.

III LUKU

Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan


12 § Suurin sallittu nopeus on osoitettu vesiliikennemerkein. Nopeus on säädettävä niin, ettei siitä aiheudu vahinkoa, haittaa tai vaaraa.

13 § Alus on kiinnitettävä tai ankkuroitava satamaviranomaisen osoittamaan paikkaan eikä sitä saa ilman tämän suostumusta siirtää. Laituripaikat osoitetaan pääsääntöisesti alusten satama-alueelle saapumisjärjestyksessä. Satamaviranomaisen päätöksellä tai erityisellä sopimuksella voidaan tästä kuitenkin poiketa. Aluksen päällikön tulee olla tietoinen aluksen sijoituspaikan kulloisestakin vedensyvyydestä.

14 § Alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa sekä sen laiturissa ollessa on noudatettava tarpeellista varovaisuutta laiturin ja laiturilla olevien nosturien vaurioitumisen välttämiseksi. Tarvittaessa on käytettävä hinaaja-apua alusta laituriin kiinnitettäessä ja sitä irrotettaessa. Satamaviranomainen voi myös määrätä aluksen käyttämään hinaaja-apua.

Ankkurin käyttäminen laitureiden vierustoilla on ilman erillistä satamaviranomaisen lupaa kielletty. Aluksen sivulla on sen laiturissa ollessa käytettävä riittävästi suojakkeita.Kulkusillat ja laskuportaat on varustettava kaiteilla ja suojaverkoilla sekä pidettävä valaistuina vuorokauden pimeinä aikoina.

Venekurjet, puomit, nosturit, laskuportaat ja muut aluksen ulkopuolelle ulottuvat laitteet on asetettava siten, että ne eivät estä nosturien siirtämistä eivätkä alusliikennettä meren puolella.Aluksen viemäri-, painolastivesi- ym. putket on ennen aluksen laituriin saapumista ja satamassa olon aikana peitettävä siten, ettei laiturille pääse vettä tai likaa.

Laituriin kiinnitetyn aluksen potkuria saa käyttää vain hiljaisen vauhdin koekäyttönä aluksen valmistautuessa lähtöön, paitsi milloin satamaviranomaisen kanssa on toisin sovittu.

15 § Alus on siirrettävä toiseen paikkaan, jos satamaviranomainen niin määrää. Jokaisessa satama-alueella olevassa aluksessa, jota ei ole riisuttu, pitää olla riittävä määrä laivaväkeä, jotta alus tarpeen tullen voidaan siirtää.

16 § Vaarallista ainetta kuljettavan säiliöaluksen ja satamaviranomaisen määräyksestä muunkin aluksen on laskettava kiinnityksen jälkeen mahdollista hätähinausta varten kaksi hinausköyttä, toinen keulasta, toinen perästä aluksen ulkosivulle siten, että köysien silmukat ovat lähellä merenpintaa.

17 § Riisutun aluksen sijoittamiseen satamaan on saatava satamaviran-omaisen lupa. Alus on kiinnitettävä satamaviranomaisen määräämään paikkaan ja tämän hyväksymällä tavalla. Aluksen omistajan tai haltijan on valvottava, että aluksen kiinnityslaitteet ovat aina kunnossa. Riisutun aluksen omistajan tai asiamiehen on uskottava aluksen huolto luotettavalle henkilölle, jonka nimi ja osoite on ilmoitettava satamaviranomaiselle.

IV LUKU

Sataman turvallisuus

18 § Asiaton oleskelu on kielletty aitauksella tai kieltotaululla suljetuksi merkityllä satama-alueella (ISPS-säännöstön mukainen satamarakenne). Tällaiselle satama-alueelle pyrkivän on pyydettäessä esitettävä satamaviranomaisen hyväksymä henkilökortti, kulkulupa tai muuten osoitettava henkilöllisyytensä. Satama-alueella asiattomasti oleskelevat voidaan poistaa, tarvittaessa poliisi-, tulli-, ja rajavartioviranomaisten avulla.

19 § Jokainen on velvollinen antamaan ne tiedot satamalle, joilla voi olla vaikutusta sataman turvallisuudelle ja ISPS-säännöstön tarkoittamalle satama- ja merenkulun turvallisuudelle.

20 § Aluksen ollessa satamassa on sen ilmoitettava satamalle kulunvalvontaa varten alukselle tuleva ja lähtevä henkilö- ja tavaraliikenne.

V LUKU

Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi


21 § Tavaraa purettaessa ja lastattaessa on huolehdittava siitä, ettei laiturirakenteita eikä lastauksessa tai purkauksessa käytettäviä satamalaitteita vahingoiteta. Raskaita nostureita laiturille sijoitettaessa on nosturin omistajan hankittava satamaviranomaiselta varmuus laiturin kestävyydestä ja saatava tämän suostumus sijoituspaikkaa määrättäessä.

22 § Tavaroita, tai lastiyksiköitä ei saa purkaus- eikä lastaustyön yhteydessä sijoittaa laiturinostureiden tielle, laiturille, kadulle, käytävälle, varastosuojan oven eteen, palopostin päälle, hengenpelastuslaitteiden eteen eikä muuallekaan, missä ne ovat esteenä liikenteelle paitsi poikkeustapauksissa satamaviranomaisen kussakin tapauksessa antamalla luvalla.

23 § Yksityisille kuuluvat, satama-alueella käytettävät ahtausvälineet ja työkoneet on varustettava omistajan nimellä tai tunnuksella, työkoneet lisäksi tunnusnumerolla. Ahtausvälineitä ja työkoneita ei saa työn päätyttyä jättää laiturialueelle.

24 § Vaarallisten aineiden purkamisen ja lastaamisen edellytyksenä on, että ne on irtotavaraa lukuun ottamatta merkitty tarkoituksenmukaisin, esimerkiksi IMDG-koodin mukaisin merkinnöin tai että ne on pakattu sanotussa koodissa edellytetyllä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Mikäli vaarallista tavaraa ei ole merkitty eikä pakattu siten kuin edellä on sanottu, voi satamaviranomainen kieltää purkauksen laivasta tai tavaran tuomisen maitse satama-alueelle lastausta varten taikka ryhtyä muihin turvallisuustoimiin.

25 § Vaarallisia aineita irtotavarana purettaessa ja lastattaessa on aluksen päällikkö tai tavaranhaltija velvollinen satamaviranomaisen niin vaatiessa kustannuksellaan järjestämään riittävän tehokkaan vartioinnin ja ryhtymään muihin varmuustoimiin. Asiaankuulumattomien pääsy purkaus- ja lastausalueelle on kiellettävä kyltein ja estettävä tarkoituksenmukaisin puomein.

Nestemäisiä polttoaineita öljysatamassa purettaessa ja lastattaessa on lisäksi noudatettava sataman omia turvaohjeita.

26 § Jos aluksen lastissa todetaan olevan tuhoeläimiä, on purkaus välittömästi keskeytettävä. Aluksen päällikkö on velvollinen ilmoittamaan asiasta satamaviranomaiselle, ja odotettava tämän ohjeita ennen purkauksen jatkamista.

27 § Tavaraa satama-alueelle varastoitaessa on noudatettava satamaviranomaisen antamia ohjeita. Tavaraa ei saa varastoida siten, että se estää liikennettä tai pelastus- tai sammutusvälineiden käyttöä. Tavara, joka vuodon, hajun tai muun syyn takia aiheuttaa haittaa tai vahinkoa, on tavaranhaltijan viipymättä vietävä pois satama-alueelta.

28 § Räjähdysaineita ja radioaktiivisia aineita saa varastoida satama-alueelle vain, jos se on sallittu laissa tai asetuksessa taikka siihen on myönnetty niiden perusteella lupa.

VI LUKU

Ympäristömääräyksiä


Päästöt ympäristöön

29 § Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että aluksesta ei joudu ympäristöön sitä pilaavia aineita tai jätteitä. Aluksen päällikön on huolehdittava myös siitä, ettei aluksen toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa muille sataman käyttäjille. Aluksen päällikkö tai tavaranhaltija on velvollinen välittömästi ilmoittamaan satamaviranomaiselle veteen pudonneesta tavarasta tai veteen päässeestä öljystä tai muista saastuttavista aineista ja ryhdyttävä heti toimenpiteisiin niiden poistamiseksi.

30 § Tavaraa satama-alueella käsiteltäessä on tavaran käsittelijän pidettävä huolta siitä, että satamaa ei käsittelyn yhteydessä tarpeettomasti liata eikä aiheuteta tarpeetonta melua. Satamaviranomainen voi keskeyttää tavaran käsittelyn, mikäli siitä syntyy ympäristöä haittaavaa pölyä tai melua.

Jätehuolto

31 § Aluksen päällikön on huolehdittava siitä, että jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan sataman jätehuoltosuunnitelman mukaisia ohjeita.Tavaran käsittelijän ja työn teettäjän on huolehdittava siitä, että jätteet, tavara-alustat ja peitteet viedään niille osoitettuihin paikkoihin ja että likaantuneet paikat puhdistetaan.

Sataman ympäristöluvat

32 § Loviisan satamassa toimivien yritysten on huomioitava kulloinkin voimassaolevat ympäristöluvat ja sopeutettava toimintansa niiden määräyksiin.

33 § Yritysten on sallittava satamaviranomaisen suorittaa satamatoiminnalle myönnettyjen ympäristölupien edellyttämiä tarkastuksia ympäristöluvan voimassaoloalueella olevissa tiloissa, koneissa ja laitteissa.

34 § Yritysten on luovutettava korvauksetta Loviisan satamalle kaikki sen lupaehtojen noudattamiseksi tarvittavat tiedot sekä osallistuttava lupaehtojen edellyttämiin tutkimuksiin, sikäli kuin ne kohdistuvat kyseisen yrityksen toimintaan satama-alueella.

35 § Satamassa toimivien yritysten on noudatettava kulloinkin voimassaolevien ympäristölupien ehtojen perusteella annettuja erillismääräyksiä.

VII LUKU

Tulipalon ehkäiseminen

36 § Mikäli aluksessa on lastina helposti syttyvää tavaraa, on avotulen teko, kipinöitä synnyttävä korjaustyö ja tupakointi kielletty aluksen ulkotiloissa sekä aluksen läheisyydessä laiturilla ja vesialueella.
Säiliöalus on heti kiinnityksen jälkeen maadoitettava maadoituskaapelin avulla. Maadoitus saadaan irrottaa vasta aluksen lähtiessä satamasta. Aluksen sellaisten säiliöiden tuuletus, joissa on säilytetty tulenarkoja aineita, on ilman satamaviranomaisen lupaa kielletty.
Palavien nesteiden satama- ja varastoalueilla on avotulen teko ja tupakointi ulkona kielletty. Kielto koskee myös vesialuetta 50 metrin säteellä varastoalueista, laitureista ja aluksista. Tulen teosta satama-alueella on muilta osin säädetty erikseen.

37 § Satama-alueella olevissa varastoissa ja varastokentillä olevat merkityt palotiet sekä paloposteihin, palokaivoihin ja sammutusputkistoille johtavat väylät on aina pidettävä esteettömästi liikennöitävissä. Sammutus- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja pelastuskalusto sekä automaattiset palonilmaisu- ja sammutuslaitteet on pidettävä jatkuvasti kunnossa ja alkusammuttimet helposti saatavissa.

38 § Satamassa olevien alusten miehistöjen on osallistuttava kykynsä mukaan pelastustoimintaan ja alusten siirtämiseen vaaranalaisilta paikoilta viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

VIII LUKU

Ajoneuvo- ja rautatieliikenne


39 § Kaikkien ajoneuvojen on väistettävä junaa, raiteilla liikkuvaa matkustajasiltaa, nosturia sekä muuta raiteilla liikkuvaa kalustoa. Nosturin tai rautatien raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettaja ei saa poistua ajoneuvonsa luota.

40 § Ajoneuvon suurin sallittu nopeus, pysäköintipaikat sekä muut liikennejärjestelyt on osoitettu liikenne-ohjauslaittein.

41 § Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajosta jääpeitteisellä vesialueella säädetään erikseen.

IX LUKU

Toimenpiteet vahinkojen ja rikkomusten sattuessa


42 § Jos alus tai vene on satama-alueella ajanut karille, joutunut veden valtaan tai uponnut, on omistajan tai haltijan poistettava se niin pian kuin mahdollista. Jos uponnut alus tai muu vedessä oleva esine tuottaa vaaraa tai haittaa liikenteelle, on omistajan tai haltijan varustettava se varoitusmerkein. Mikäli näin ei menetellä, satamaviranomainen huolehtii sen merkitsemisestä omistajan tai haltijan kustannuksella.

43 § Jos sataman laituri tai muu laite vahingoittuu satamakäyttäjän toimesta, on siitä viipymättä ilmoitettava satamalaitokselle/ satamalle. Satamaviranomainen järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

44 § Jos alus, vene tai tavara on sijoitettu luvatta tai muuten satamajärjestyksen vastaisesti tai liikennettä haittaavalla tavalla eikä päällikkö, kuljettaja, omistaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamaviranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella.

45 § Jos tavara, työkone tai ajoneuvo on vastoin satamaviranomaisen määräyksiä sijoitettu sataman maa-alueelle eikä päällikkö, omistaja, kuljettaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satama-viranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella.

X LUKU

Erinäiset määräykset


46 § Vapaa-ajan viettoon käytettävien veneiden on vältettävä tarpeetonta liikkumista satama-alueella ja aina siirryttävä syrjään kauppa-alusten tieltä. Edellä tarkoitettuja veneitä ei saa kiinnittää alusten purkausta ja lastausta varten varattuihin laitureihin tai merimerkkeihin eikä muuallekaan, missä ne voivat häiritä liikennettä.

47 § Satamaviranomaisen luvatta ei satama-alueelle saa asettaa mitään liikennettä haittaavaa. Haittaa aiheuttava kalastaminen kulkuväylällä, sillalla, satama-altaassa, laiturilla tai muulta niihin verrattavalta paikalta on kielletty. Uiminen satama-altaissa ja kulkuväylillä on kielletty. Väylän avaaminen yleisen kulku-väylän ulkopuolelle on sallittu vain satamaviranomaisen luvalla.

48 § Tämän satamajärjestyksen ja satamaviranomaisten sen nojalla antamien määräysten rikkomisesta rangaistaan, ellei rikkomus ole vähäinen eikä laissa tai asetuksessa ole erityistä rangaistusta määrätty, sakolla, minkä lisäksi rikkomuksen tekijä on velvollinen lain mukaan korvaamaan aiheuttamansa vahingot ja kustannukset.