Hinnasto

Voimassa 1.1.2022 –

Vuoden 2023 palveluhinnaston voit tilata osoitteesta laskutus.satama@portofhelsinki.fi

1.YLEISET PERUSTEET

Loviisan Satama Oy:n alueella on noudatettava Loviisan Satama Oy:n satamajärjestystä. Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle tulevan ja lähtevän tavaran sekä satama-alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän aluksen omistaja, haltija, edustaja tai logistiikkapalveluita tarjoava tai muu satamamaksuista vastuullinen taho ja muutoin Loviisan Satama Oy:n palveluita käyttävä sitoutuu noudattamaan hinnastoa sekä on velvollinen ilmoittamaan täydet laskutustiedot satamalle. Mikäli laskutustietoja ei anneta, laskutetaan hinnaston mukaisesti logistiikkapalveluita tarjoavaa yritystä.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. Kotimaanliikenteessä suoritettavat maksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla korotettuna.

Mikäli arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus tulee muuttuvan tulkinnan johdosta takautuvaksi, edellytämme Loviisan Satama Oy:n palveluiden käyttäjän toimivan arvonlisäverolain 178 §:n mukaan.

Laskun maksuaika on 30 päivää. Viivästyskorko lasketaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti. Perimispalkkio 25,00 €.

2.TAVARAMAKSUT


2.1 Tavaramaksujen yleiset perusteet


1.Tavaramaksu veloitetaan Loviisan sataman alueiden kautta kuljetettavasta tavarasta tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti.

2.Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava tai logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jollei toisin ole erikseen sovittu.

3.Logistiikkapalveluita tarjoavan yrityksen tai muun maksuvelvollisen on annettava Loviisan Satama Oy:lle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

4.Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin määrätty.

5.Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:

  • matkatavarat
  • kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.

6.Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa kappaletavaraa ei laskutuk­sessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin tai suuryksikkö sisältää usean hintaluokan tavaraa.

7.Tavaramaksujen mahdolliset hyvitykset on pyydettävä Loviisan Satama Oy:ltä viimeistään 1 kk:n kuluttua kalenterivuoden päättymisestä.

8.Muutoin kuin laiturin kautta kulkevasta tavarasta veloitetaan 50% ko. tavaralajin tavaramaksusta, jos tavaramaksua ei muuten veloiteta (rautateitse, kumipyörillä).

2.2 Maksutaulukko

Yleismaksu – kpl tavarat, joita ei ole erikseen mainittu 2,20 €/t
Muu kuiva irtotavara, pakkaamaton sekä pakattu 1,08 €/t
Puutavara0,51 €/m3
Sementti0,75 €/t
Kivihiili, suola 0,77 €/t
Puuhake, pelletit0,66 €/t
Sora, kivimurske, hiekka0,60 €/t
Sellupaalit, jätepaalit1,24 €/t
Kuitulevy, paperi, kartonki1,19 €/t
Projektilastit, suuremman maksuperusteen mukaisesti3,20 €/t/ tai m3
Kontit ja irtoperävaunut41,50 €/kpl

Maksu vähintään 20 €.

Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa tavaraa ei laskutuksessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin tai suuryksikkö sisältää usean hintaluokan tavaraa.

3.ALUSMAKSUT

3.1 Yleiset perusteet


Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle saapuvalta alukselta veloitetaan alusmaksua tämän hin­naston mukaisesti.

1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.

2.Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

3.Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

4.Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 14 vuorokautta satama-alueella.

5.Alusilmoitus on annettava Loviisan Satama Oy:lle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin sovita.

6.Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

7.Aluksista jotka pitävät Loviisan satamaa tukikohtanaan, (hinaajat yms) veloitetaan alusmaksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti.

8.Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen alusjätemaksujen mukaisesti.

3.2 Rahtialusten ja matkustaja-alusten alusmaksut

Rahtia kuljettavat alukset

Tämän maksuluokan aluksista veloitetaan nettovetoisuuden mukaan alusmaksu 0,60 €/NT. Maksu vähintään kuitenkin 176,00 €.

Matkustaja-alukset

Tämän maksuluokan aluksesta, joka ylläpitää säännöllistä linjaliikennettä julkistetun aikataulun mukaisesti yhtäjaksoisesti vähintään kolmen kuukauden ajan, myönnetään alusmaksuun 40%:n alennus.

3.3 Hinaajat sekä hinaaja-proomuyhdistelmät


Satama-alueella satunnaisesti käyvän hinaajan alusmaksu 176,00 €. Hinaaja/proomu -yhdistelmästä veloitetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

3.4 Huoltokäynnit


Alukselta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella työtehtäviä, huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 40% kohdan 3.2. mukaisesta alusmaksusta.

3.5 Riisutut alukset


Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten mahdollisesta satamaan kiinnittymisestä ja alusmaksusta sovitaan erikseen varustamon ja satamanpitäjän kesken.

3.6 Huviveneet


Veneiden käsittelystä peritään seuraava, veneen painon mukaan määräytyvä, maksu:

0 – 5000 kg75,00 €/kpl
5 – 20 t 150,00 €/kpl
Yli 20 t225,00 €/kpl

3.7 Ei kaupalliset alukset


Ei kaupallisesta aluksesta (esim. valtion aluksesta), joka käy satunnaisesti satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti €/vrk:

15 – 35 m50,00
36 – 70 m90,00
71 – 100 m120,00
yli 100 m160,00


Aluksen käyttämät palvelut veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

4.ALUSJÄTEMAKSUT


Alusten jäteveloitus muodostuu seuraavasti:

Kiinteät, tavanomaiset jätteet 0,09 € / NT.
Maksu vähintään 45,00 € ja enintään 128,00 €/alus.

Konehuoneperäiset jätteet 0,17 € / NT.
Maksu vähintään 225,00 € ja enintään 1540,00 €/alus.
Pumppaus alukselta 45,00€ / 30 minuuttia.

Käymäläjätevedet 0,02 € / NT.
Maksu vähintään 20,00 € ja enintään 100,00 €/alus.
Ylimääräinen pumppaus alukselta 45,00 € / 30 minuuttia.

Alusjätemaksu sisältää kyseessä olevien jätteiden vastaanoton ja käsittelyn/hävityksen.

Loviisan sataman alusjäteohje kuvaa puitteet, joissa jätteiden jättämisen on tapahduttava.

Aluksen, joka käyttää Loviisan sataman jätteiden vastaanottopalvelua, on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista Portnetin kautta. llmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja -määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama.

Alusjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta. Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Loviisan Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.

Muu jäte

Aluksen satamaan jättämän muun jätteen (esim. rikkipesurissa syntyvä jäte tai vaarallisen jätteen) vastaanotosta ja käsittelystä veloitetaan syntyneiden kustannusten perusteella. Nämä kustannukset sisältävät käsittelykulun, joka on 2,5 % laskun loppusummasta kuitenkin vähintään 40,00 €.

Odotusaika

Alusjätemaksu sisältää kuljetuksen osalta pumppausta 2 (kaksi) tuntia. Ylimenevältä ajalta peritään lisämaksua.

Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuk­sellisen suurista jätemääristä veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan.

5.ALUSTEN KIINNITYS JA IRROTUS

Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku:

0 – 500 135,00 €
501 – 2000170,00 €
2001 – 4000250,00 €
4001 – 6000315,00 €
6001 – 8000380,00 €
8001 – 440,00 €

Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta. Tilaukseen sisältyy saapuvan aluksen osalta 2 (kaksi) tuntia, lähtevän aluksen osalta 1 (yksi) tunti työskentelyaikaa ja mahdollinen ylitysaika tai peruutus veloitetaan 100,00 €/h.

5.1 Laivojen siirrot

Siirroista veloitetaan 120,00 € kertamaksu, mikäli siirto tapahtuu haalauksena. Aluksen siirrosta toiseen laituriin tai käännöstä veloitetaan sekä kiinnitys- että irrotusmaksu.

6.VEDENMYYNTIMAKSU

Aluksille toimitettavasta vedestä peritään 4,60 € / m³.

Huomautukset:

  • veden toimitus arkisin klo 07:00 – 15:00.
  • vähimmäisveloitus 10 m³:ltä.
  • veloitukset normaalityöajan ulkopuolella edellisen lisäksi 50,00 €/h, min. 1h.
  • mahdollisista autonkuljetuksista veloitetaan erikseen.

7.SÄHKÖN MYYNTI

Kytkentä ja irroitus (sis. mittaus) 50,00 € / kpl
Sähkön myyntihinta satamassa0,60 €/kWh
Minimiveloitus (sis. kytkentä- ja sähkömaksut)100,00 €

8.TUNTITYÖ


Erillisistä työsuorituksista veloitetaan kustakin työhön osallistuvasta henkilöstä 55,00€/h.

9.SIIVOUSMAKSU


Palveluita Loviisassa tarjoava yritys on velvollinen siivoamaan kaiken käsittelemästään toiminnasta aiheutuneen likaantumisen ja hävittämään syntyneen jätteen mukaan lukien lastijäämät. Siivous on suoritettava viivyttelemättä ja välittömästi lastityön päätyttyä muu liikenne ja laituriolosuhteet huomioiden.

Mikäli Loviisan satama huomautusten jälkeen tai erillisestä sopimuksesta suorittaa siivouksen, on sillä oikeus edelleen laskuttaa aiheutuneet todelliset kustannukset lastia operoineelta yritykseltä.