Hinnasto

Voimassaolevan palveluhinnaston voit tilata osoitteesta laskutus.satama@portofhelsinki.fi

1.YLEISET PERUSTEET

Loviisan Satama Oy:n alueella on noudatettava Loviisan Satama Oy:n satamajärjestystä.

Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle tulevan ja lähtevän tavaran sekä satama-alueelle saapuvan ja sieltä lähtevän aluksen omistaja, haltija, edustaja tai logistiikkapalveluita tarjoava tai muu satamamaksuista vastuullinen taho ja muutoin Loviisan Satama Oy:n palveluita käyttävä sitoutuu noudattamaan hinnastoa sekä on velvollinen ilmoittamaan täydet laskutustiedot satamalle. Mikäli laskutustietoja ei anneta, laskutetaan hinnaston mukaisesti logistiikkapalveluita tarjoavaa yritystä.

Hinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista. Kotimaanliikenteessä suoritettavat maksut veloitetaan voimassa olevalla arvonlisäveroprosentilla korotettuna.

Mikäli arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus tulee muuttuvan tulkinnan johdosta takautuvaksi, edellytämme Loviisan Satama Oy:n palveluiden käyttäjän toimivan arvonlisäverolain 178 §:n mukaan.

Laskun maksuaika 30 päivää.

Viivästyskorko lasketaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

Perimispalkkio 25,00 €.

2.TAVARAMAKSUT


2.1 Tavaramaksujen yleiset perusteet

 1. Tavaramaksu veloitetaan Loviisan sataman alueiden kautta kuljetettavasta tavarasta tavaraliikenteen maksutaulukon mukaisesti.
 2. Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava tai logistiikkapalveluita tarjoava yritys, jollei toisin ole erikseen sovittu. Logistiikkapalveluita tarjoavan yrityksen tai muun maksuvelvollisen on annettava Loviisan Satama Oy:lle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.
 3. Tavaramaksu lasketaan tavaran bruttopainon perusteella, jollei hinnastossa ole toisin määrätty.
 4. Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
  • matkatavarat
  • kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.
 5. Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa kappaletavaraa ei laskutuk¬sessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin.
 6. Tavaramaksujen mahdolliset hyvitykset on pyydettävä Loviisan Satama Oy:ltä viimeistään 1 kk:n kuluttua kalenterivuoden päättymisestä.
 7. Muutoin kuin laiturin kautta kulkevasta tavarasta veloitetaan 50% ko. tavaralajin tavaramaksusta, jos tavaramaksua ei muuten veloiteta (rautateitse, kumipyörillä).
  Tavaramaksu veloitetaan yleismaksun mukaan, mikäli kuljetettavaa tavaraa ei laskutuksessa pystytä jaottelemaan hinnaston maksuluokkiin.

3.ALUSMAKSUT

3.1 Yleiset perusteet

Loviisan Satama Oy:n satama-alueelle saapuvalta alukselta veloitetaan alusmaksua tämän hin¬naston mukaisesti.

 1. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Alusmaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.
 2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.
 3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.
 4. Maksu oikeuttaa olemaan yhtäjaksoisesti 7 vuorokautta satama-alueella lastioperaatioiden johdosta.
 5. Alusilmoitus on annettava Loviisan Satama Oy:lle heti aluksen saapumisen ja lähdön jälkeen, ellei toisin sovita.
 6. Erityisestä syystä voidaan alusmaksua alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.
 7. Aluksista jotka pitävät Loviisan satamaa tukikohtanaan, (hinaajat yms) veloitetaan alusmaksu erikseen hyväksytyn laiturimaksun mukaisesti.
 8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erikseen vahvistettujen alusjätemaksujen mukaisesti.
 9. Aluksen käyttämät palvelut veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

4.ALUSJÄTEMAKSUT

Alusten jäteveloitus muodostuu seuraavasti:

• Kiinteät, tavanomaiset jätteet

• Konehuoneperäiset jätteet

• Käymäläjätevedet

Alusjätemaksu sis. ko. jätteiden vastaanoton ja käsittelyn/hävityksen.

Loviisan sataman alusjäteohje kuvaa puitteet, joissa jätteiden jättämisen on tapahduttava.

Aluksen, joka käyttää Loviisan sataman jätteiden vastaanottopalvelua, on ilmoitettava tästä satamalle vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista Portnetin kautta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi jätelajit ja -määrät sekä jäteöljytankkien tilavuus ja lähtösatama.

Alusjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom on vapauttanut öljyisten ja kiinteiden jätteiden jättöpakosta.

Mikäli alusjätemaksusta vapautettu alus jättää jätteitä satamaan, Loviisan Satama Oy:llä on oikeus toimittaa jäte edelleen käsiteltäväksi/hävitettäväksi laivan tai varustamon laskuun.

Odotusaika

Alusjätemaksu sisältää kuljetuksen osalta pumppausta 2 (kaksi) tuntia. Ylimenevältä ajalta peritään lisämaksua.

Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä veloitetaan alusta tai varustamoa syntyneiden kustannusten mukaan.

Jätteiden jättämisestä aiheutuneista kustannuksista veloitetaan jätetyn jätteen lajien ja/tai määrän perusteella.

Jätemäärän ylittäessä aluksen erillisen varastotilan kapasiteetin, kun jätteet luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, rikkipesurissa syntyneestä jätteestä sekä siitä osasta kustannuksia, joita ei kateta alusjätemaksulla. Nämä veloitukset sisältävät käsittelykulun, joka on 2,5 % laskun loppusummasta kuitenkin vähintään 40,00 €.

ALENNUKSET
Lisätietoja ja soveltamisohjeita muista alusjätemaksuista myönnettävistä alennuksista
https://portofloviisa.fi/palvelut-ja-hinnasto/hinnasto/

5.ALUSTEN KIINNITYS JA IRROTUS

Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku.

Maksut veloitetaan erikseen kiinnittämisestä ja irrottamisesta.

Tilaukseen sisältyy saapuvan aluksen osalta 2 (kaksi) tuntia, lähtevän aluksen osalta 1 (yksi) tunti
työskentelyaikaa ja mahdollinen ylitysaika tai peruutus veloitetaan 100,00 €/h.

Laivojen siirrot

Siirroista veloitetaan 120,00 € kertamaksu, mikäli siirto tapahtuu haalauksena.

Aluksen siirrosta toiseen laituriin tai käännöstä veloitetaan sekä kiinnitys- että irrotusmaksu.

6.VEDENMYYNTIMAKSU

Aluksille toimitettavasta vedestä peritään maksu.

Huomautukset:

 • veden toimitus arkisin klo 07:00 – 15:00, tilaukset ma – to klo 07 – 15 ja pe 07 – 13 puhelimitse.
 • vähimmäisveloitus 10 m³:ltä.
 • veloitukset normaalityöajan ulkopuolella edellisen lisäksi 50,00 €/h, min. 1h.
 • mahdollisista autonkuljetuksista veloitetaan erikseen.

7.SÄHKÖN MYYNTI

Kytkentä ja irroitus (sis. mittaus)
Sähkön myyntihinta satamassa
Minimiveloitus (sis. kytkentä- ja sähkömaksut)

8.TUNTITYÖ


Erillisistä työsuorituksista veloitetaan kustakin työhön osallistuvasta henkilöstä.

9.SIIVOUSMAKSU

Palveluita Loviisassa tarjoava yritys on velvollinen siivoamaan kaiken käsittelemästään toiminnasta aiheutuneen likaantumisen ja hävittämään syntyneen jätteen mukaan lukien lastijäämät. Siivous on suoritettava viivyttelemättä ja välittömästi lastityön päätyttyä muu liikenne ja laituriolosuhteet huomioiden.

Mikäli Loviisan satama huomautusten jälkeen tai erillisestä sopimuksesta suorittaa siivouksen, on sillä oikeus edelleen laskuttaa aiheutuneet todelliset kustannukset lastia operoineelta yritykseltä.