Turvallisuusohje

Satama-alueella työskennellessä, kävellen tai pyöräillen liikuttaessa ja kulkuneuvosta poistuttaessa tulee aina käyttää CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta.

Laiturialueilla sekä laivan päällä työskenneltäessä tai liikuttaessa on käytettävä suojakypärää. Suojakypärää ei tarvitse käyttää työkoneiden ja ajoneuvojen sisätiloissa.

Laiturilla työskenneltäessä, milloin mereen putoamisvaara on ilmeinen, on edellisten lisäksi käytettävä hyväksyttyjä pelastusliivejä (irrotus ja kiinnitys, jäiden työntäminen, laiturin korjaus). Kyseisissä tehtävissä pitää olla vähintään kaksi henkilöä.

Satama-alueen aluenopeusrajoitus on 30 km/h.

Satama-alueella on useita tasoristeyksiä, joita ei ole varustettu varoituslaitoksin sekä yksi varoituslaitoksella varustettu tasoristeys satamaan saavuttaessa. Muista noudattaa erityistä varovaisuutta – juna ei väistä!

Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä oven suita tai varaston kulmia. Vältä myös purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä. Lastausta tai purkausta suorittavien aluksien ja varastojen väliset työtilat on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on kyseisillä alueilla kielletty. Siirtymiset sataman osasta toiseen tulee suorittaa ensisijaisesti tausta-alueella olevia liikenneväyliä pitkin, eikä laiturialueita hyväksi käyttäen, ellei työtehtävä nimenomaan sitä vaadi.

Pysäköinti laituri-alueilla on sallittu vain merkityissä pysäköintiruuduissa pohjoislaiturilla. Vain lyhytaikainen (max 30 min), viralliseen asiointiin tarkoitettu, pysäköinti on sallittu laiturilla sivuun pysäköitynä. Laiturille pysäköitäessä ajoneuvon kuljettaja on itse vastuussa ajoneuvolle mahdollisesti tapahtuvista vahingoista.

Tulityöluvat

Tulityöt aluksilla tulee tehdä vakituisella tulityöpaikalla. Tilapäisellä paikalla tulitöitä voi tehdä vain, jos työtä ei ole mahdollista tehdä vakituisella tulityöpaikalla.

Tulitöiden tekeminen satama-alueella vaatii aina kirjallisen luvan.

Tulitöiksi luetaan mm. katto- ja vedeneristystöiden tulityöt, kipinöintiä aiheuttava hitsaus, poltto-, kaari-, ja laikkaleikkaus sekä metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Jos tulitöitä tehdään palovaarallisten materiaalien läheisyydessä, ne lasketaan vaaralliseksi työksi tulipalovaaran takia.

Tulityöhakemus täytetään aina ennen työn aloittamista

Kun lähetät lomakkeen, hakemus ohjautuu yhteyshenkilölle käsittelyä ja päätöksentekoa varten. Saat hyväksymisilmoituksen käsittelyn jälkeen.

Tulityön tekijä on velvollinen ilmoittamaan sataman yhdyshenkilölle mahdollisista muutoksista työn suorittamisen aikana!