Loviisan satama – Toimivin suuri pieni satama

Loviisan satama tarjoaa mahdollisuudet joustavalle, vastuulliselle ja tulokselliselle rahtiliikenteen
hoitamiselle. Ulkomaanliikenteen ja transitoliikenteen lisäksi satama toimii logistisena
solmukohtana myös kotimaanliikenteille. Pienenä satamana Loviisa toimii tehokkaasti ja
räätälöidysti, palvelumahdollisuuksilla luodaan lisäarvoa logistiikalle.

Loviisan satama kautta kulkee teollisuuden raaka-aineita, kuten terästeollisuudelle antrasiittia,
rakennusteollisuuden tarpeisiin sementtiä sekä terästuotteita, mekaanisen metsäteollisuuden
tuotteita, kiertotaloustuotteita energiantuotantoon sekä materiaalin kierrättämiseen, minkä lisäksi
satama on Itä-Suomen tärkein viljakauppaa palveleva satama. Satama on erikoistunut irtolasti- ja
kappaletavaratuotteisiin, minkä lisäksi myös vaativia erikoisprojektilaivauksia voidaan hoitaa.
Satamaan johtaa 9,5m syvyinen meriväylä, mikä mahdollistaa suurien 30 000 tonnia lastaavien
alusten liikennöinnin. Sataman syöttöliikenteestä merkittävä osa kulkee nykyisin rautateitse,
Loviisan satamassa uskotaan, että rautatieyhteyden käyttö tulee jatkossa lisääntymään EU:n
tavoitteiden mukaisesti. Loviisan satamassa ollaan tyytyväisiä, että hallituksen neljännessä
lisätalousarviossa Lahti-Loviisa radan kunnossapitoon myönnettiin lisämääräraha, jolla turvataan
ympäristöystävällisen liikennemuodon, merenkulun, kehittämistä. Tieyhteys satamaan on
ruuhkaton.

Kiertotalouden kotisatama

Satama on vastannut toimialan ja ajan haasteisiin ja lähtenyt rakentamaan palveluitaan
vastaamaan kiertotalouden synnyttämää kysyntää ja nyt Loviisan satama haluaakin toimia
edelläkävijänä kiertotaloustuotteiden vastuullisena kotisatamana. Sataman joustavalla toiminnalla
luodaan edellytykset tehokkaille kiertotalousliiketoiminnoille. Kiertotaloustuotteille palvelupaikan
tarjoaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta yhteiskunnassa päästäisiin ympäristöministeriön
asettamiin tavoitteisiin. Materiaalien kierrätys on tätä päivää vastuullisessa yhteiskunnassa.
Kiertotaloustoiminnan ja uusien energiaratkaisujen kasvu tuo tullessaan myös liikennettä sekä
näiden tarvitsemia työpaikkoja.

Taloudellinen vaikutus

Satama on merkittävä taloudellinen toimija itäisellä Uudellamaalla, etenkin Loviisan alueella.
Sataman suora työllisyysvaikutus oli v. 2018 117 henkilötyövuotta ja kokonaistyöllisyysvaikutus
noin 282 henkilötyövuotta. Alueen yritykset painottavat paikallisia hankintoja. Vuonna 2019
sataman liikevaihto kasvoi +8 % ja sataman kehitys on viimeiset vuodet ollut satamien yleistä
kehitystä paremmalla tasolla.

Satamatoiminnan ympäristövaikutukset

Ympäristöministeriön tavoitteiden mukaisesti sataman ympäristövaikutukset on tunnistettu myös
Loviisassa ja niitä hallitaan myönnettyjen ympäristölupien ehdoilla ja toimenpiteillä.
Satamatoimintojen vaikutukset ilmanlaatuun koostuvat merkittävimmin laivaliikenteestä. Sen lisäksi
vaikutuksia syntyy ajoneuvo-, juna- ja työkonepäästöistä sekä poikkeustilanteissa hienojakoisten
irtolastien hetkellisestä pölyhaitasta. Tehtyjen ilmanlaatututkimusten sekä –mallinnusten
perusteella ei toiminnasta synny terveyshaittaa hengitettävien hiukkasten PM10 tai pienhiukkasten
PM2.5 osalta. Satunnaisesti jokin lasti saattaa aiheuttaa myös hajuhaittaa.

Satamatoiminnan erityispiirteisiin kuuluu myös raskaiden työkoneiden ja eri liikennevälineiden
melupäästöjä sekä erilaisia kovia kolahduksia. Toimintojen sijoittamisella, meluvalleilla ja
varastokasojen muodostamisella ehkäistään meluvaikutusta. Loviisan satama-alueen ja asutuksen
läheisyyteen on sijoitettu meluvalleja suojaamaan. Meluvalleissa on ympäristöministeriön ohjeiden
mukaisesti käytetty kestävällä tavalla kierrätysmateriaaleja ja säästetty näin luonnonvaroja.
Meluvaikutuksia on myös mitattu, niin lyhytkestoisina kohdemittauksina kuin pitkäkestoisena
mittauksena, joiden mukaan toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa lähimmille asutuksille.
Ajoittaista virkistyshaittaa voi esiintyä.

Satamatoiminnassa syntyy myös vähäisiä määriä jätteitä, mutta merkittävin tehtävä satamalla on
järjestää alusten jätehuolto. Aluksilta vastaanotetaan mm. öljypitoisia jätteitä, käymäläjätevesiä
sekä kiinteitä jätteitä erilliskerättyinä. Nämä jätteet toimitetaan erityisiin vastuullisiin toimipisteisiin,
missä ne pystytään suureksi osaksi jatkohyödyntämään.

Muita toiminnan vaikutuksia on myös valaistuksen häikäisy, missä on viime vuosina edistytty
siirtymällä vaiheittain paremmin kohdennettaviin led-heittimiin. Samalla sähkönkulutusta ja
hiilijalanjälkeä on saatu alennettua merkittävästi. Tehokasta valaistusta alueella tarvitaan
työturvallisuuden varmistamiseksi.